كارشناس فن آوري اطلاعات -مهندس كامپيوتر

مسلط به نصب ؛ رفع ايراد انواع ويندوز و آشنا با نرم افزارهاي كاربردي و آفيس 

مسلط به سخت افزار و رفع عيوب شبكه ماشينهاي اداري پرينتر و غيره 

 SQL-Server ؛ Active Directory ؛ DNS ؛ databases آشنا به 

  Help Desk   پشتيباني و نظارت بر حسن انجام كارهاي نرم افزاري و سخت افزاري

 و فرآيند هاي بيمارستاني HIS  مسلط به نرم افزار 

 

فرم استخدامی