كارشناس منابع انساني

 

داراي مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد در رشته منابع انساني 

آشنا با سيستم هاي حقوق و دستمزد (  طب پرداز ) و ورود و خروج ( pwkara ) . 

آشنا با امور بيمه كاركنان و قوانين وزارت كار 

فرم استخدامی