منشي

حداقل تحصيلات ليسانس 

حداقل دو سال تجربه كار در بيمارستان بعنوان منشي بخش يا پذيرش و ترخيص 

امكان حضور در شيفت هاي صبح - عصر - شب بر حسب نياز بيمارستان 

فرم استخدامی