# رویه پزشکی قیمت (دلار)
1 هر چرخه IVF (چرخه کامل شامل تمام آزمایشات آزمایشگاهی، سونوگرافی، ویزیت، IVF، داروها، ET) 2400$
2 هر چرخه ICSI-ET (چرخه کامل شامل تمام آزمایشگاه ها 3000$
3 آزمایشات، سونوگرافی، ویزیت، داروها، ICSI، ET) 3000$
4 هر اهدای جنین ICSI (چرخه کامل شامل تمام آزمایشات آزمایشگاهی، سونوگرافی، ویزیت، داروها، ICSI، ET) 4000$
5 هر اهدای تخمک ICSI (چرخه کامل شامل همه 4500$
6 تست های آزمایشگاهی، سونوگرافی، ویزیت، داروها، ICSI، ET) 4500$
7 هر چرخه F. ET (چرخه کامل شامل تمام آزمایشات آزمایشگاهی، سونوگرافی، ویزیت، داروها، ET) 1000$
8 چرخه IUI (چرخه کامل شامل تمام تست های آزمایشگاهی،) 1000$
9 (انتخاب جنسیت برای 4 جنین) 280$
10 PGD ​​(جابه جایی برای 4 جنین) 800$
11 لاپاراسکوپی تشخیصی هیستروسکوپی تشخیصی 1000$
12 میکرو TESE هیدروسلکتومی یکطرفه 700$
13 واریکوسلکتومی یکطرفه 1000$
14 هر چرخه ICSI-ET (چرخه کامل شامل تمام آزمایشگاه ها 3000$
15 وازوواستومی یک طرفه 2000$
16 سیستوسکوپی تشخیصی 5600$
17 سزارین(با يك شب بستري و اتاق دو تخته و نیاز به داروي خاص و ICU نداشته باشد.) 2400$
18 لاپاراتومي هیسترکتومي(با يك شب بستري در صورتي که تشخیصی باشد با يك شب بستري در صورتی که تشخیصی باشد) 5600$
19 لاپاراسکویی(با يك شب بستري در صورتي که تشخیصی باشد) 6700$