سزارین

 

 سزارین با آتونی رحمی احتمالی (پلی هیدرآمنیوس، ماکروزومی جنینی، چند قلویی، زایمان طولانی مدت)                 


 سزارین برای جفت سرراهی


 سزارین برای جفت (آکریت، پرکرتا، اینکرتا)


 سزارین با میومکتومی قبلی


سزارین بعد از ترمیم قبلی پارگی رحم


 

 

زایمان طبیعی

 

 زایمان طبیعی طبیعی (NVD)


 زایمان واژینال بعد از سزارین (VBAC)

لارپاراسکوپی

 

 لاپاراسکوپی تشخیصی              


 لاپاراسکوپی سیستکتومی تخمدان


 حاملگی خارج رحمی


 میومکتومی لاپاراسکوپی


واژینوپلاستی 


 جراحی لاپاراسکوپی برای اندومتریوز


 هیسترکتومی از طریق لاپاراسکوپی


جراحی های رادیکال (تومورها و سرطان ها)

 

  لاپاراسکوپی یا لاپاراتومی              


 میومکتومی واژینال


 هیسترکتومی واژینال

هیستروسکوپی

 

 میومکتومی


 چسبندگی


 سپتوپلاستی هیستروسکوپی

سایر روش های زنان و زایمان

 

 کورتاژ            


 هیستروسکوپی تشخیصی


 تعمیر A-P


بستن لوله های رحمی


اندام تناسلی خارجی (کیست بارتولین، بیوپسی، زگیل)


 ICSI

جراحی اورولوژی

 

 نفرکتومی         


پروستاتکتومی رادیکال


پروستاتکتومی باز


برداشتن مثانه از طریق پیشابراه (TURB)


برداشتن پروستات از طریق پیشابراه


بیوپسی از بیضه


واریکوسلکتومی


 هیدروسلکتومی


 جراحی هیپوسپادیاس

لاپاراتومی

 

 لاپاراتومی سیستکتومی تخمدان                 


 میومکتومی از طریق لاپاراتومی


 هیسترکتومی از طریق لاپاراتومی


 

جراحی عمومی و جراحی اطفال

 

فتق اینگوینال


 UDT


هیپوسپادیاس (غیر عارضه)


هیپوسپادیاس پروگزیمال


آپاندکتومی


کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک


کوله سیستکتومی (آمپیم)


شکاف لب و شکاف کام


شکاف لب کامل


مقعد بدون سوراخ (LOW)


مقعد بدون سوراخ (بالا)


آترزی مری


هیرشسپانگ (کولیک کامل)


هیرشپرونگ (بخش پایین)


سینوس ادراری تناسلی (CAH)


ختنه


ابدومینوپلاستی


ماستکتومی رادیکال