پزشکان

نفیسه انصاری نژاد
نفیسه انصاری نژاد

هماتولوژی وانکولوژی

فرشید فرداد
فرشید فرداد

هماتولوژی وانکولوژی

دكتر حسن حاتمي
دكتر حسن حاتمي

متخصص داخلی

اميرمسعود عزيزپور
اميرمسعود عزيزپور

کلینیک جراحی عمومی