لطفا صبر کنید ...



کتابچه و فیلم های آموزشی نسلی سالم با شیر مادر

ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 3


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 6


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 9


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 12


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 15


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 18


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 21


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 24


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 27

ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 2


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 5


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 8


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 11


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 14


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 17


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 20


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 23


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 26


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 29

ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 1


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 4


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 7


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 10


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 13


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 16


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 19


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 22


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 25


ویدیو آموزشی ویژه ی مادران باردار(نسلی سالم) 28







کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.توصیه های ارایه شده اعم از تشخیصی و درمانی توصیه های کلی بوده شما را از مراجعه به پزشک معالجتان بی نیاز نمی کنند.مطالب این سایت ممکن است در گذشت زمان و با توجه به یافته های جدید علمی تغییر کنند.

تماس فوری با ما