مجلات-تخصصی


دانشنامه


دانشنامه صارم مجله ی تخصصی پژوهشکدهی صارم است که به صورت فصل نامه منشر می شود.مقالات علمی


مقالات کار شده توسط تیم تحقیقاتی و پژوهشی بیمارستان صارم تهیه و منتشر میشود


تماس فوری با ما