شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:


شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:
 1. تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت ).
 2. تعیین نیازهای آموزشی ( مددجویان، رده های مختلف کارکنان ) و تحلیل و اولویت بندی آنها.
 3. تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون و غیر مدون جهت رفع نیازهای آموزشی.
 4. اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها.
 5. پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان.
 6. تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری.
 7. هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط.
 8. پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی.
 9. همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی.
 10. همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت، سرپرستاران در امر آموزش و ارتقاء آن.
 11. ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس، جزوه / پمفلت و ).
 12. همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی.
 13. هدایت و آموزش کارکنان در راستای ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات، ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو.
 14. هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط.
 15. هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان.
 16. ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری.
 17. کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب.
 18. کنترل و نظارت بر انجام فعالیت های آموزشی در واحدها.
 19. کنترل و نظارت بر شرکت فعال پرسنل در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش .
 20. شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری.
 21. نظارت بر اجرای آموزشها و ارزیابی میزان رضایتمندی کارکنان از آموزشهای اجرا شده.
 22. اندازه گیری اثر بخشی آموزش ها در سطوح اول و دوم ( سطح اول ارزیابی نتایج آزمون ها و سطح دوم اثر بخشی آموزش بر اصلاح فرایند ها و شاخصهای مرتبط).
 23. آموزش توجیهی بدو ورود کلیه کارکنان و نظارت بر ادامه آن در بخش های مختلف.
 24. پیگیری و تهیه نیازهای پشتیبانی کلاس های آموزشی ( محیط، کتاب، مانکن ، تجهیزات، پذیرایی و … ) .
 25. تدوین تقویم آموزشی.
 26. انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از طرف مافوق ارجاع گردد.

تماس فوری با ما