شرح وظایف کارشناس اجرائی و برنامه ریزی آموزش:


شرح وظایف کارشناس اجرائی و برنامه ریزی آموزش:
 1. هماهنگی با ریاست بیمارستان و معاونت درمان در ارتباط با نیاز بیمارستان و عناوین برگزاری دوره های آموزشی
 2. تشکیل جلسه و بارش افکار با سایر همکاران و پزشکان در خصوص برنامه و تهیه تقویم آموزشی
 3. تهیه تقویم آموزشی به صورت دوره های 6 ماهه
 4. بررسی قوانین جدید وزارت بهداشت و تعیین برگزاری هر برنامه به شکل کارگاه، سمینار ، کنفرانس و غیره
 5. تعیین دبیر اجرائی هر برنامه و ارزشیابی دبیر جهت برگزاری دوره آموزشی
 6. هماهنگی با دبیر برنامه جهت تهیه جزئیات برنامه مورد نظر
 7. ارزشیابی برنامه آموزشی و تعیین اهداف برنامه
 8. تعیین امتیاز مورد تائید کمیته مطابق با قوانین وزارت بهداشت
 9. تعیین روش تدریس با توجه به نوع برنامه ( اعم از کارگاه، سمینار، کنفراس علمی و …)
 10. هماهنگی در ارتباط با مواد و تجهیزات مورد نیاز برگزاری دوره آموزشی
 11. هماهنگی با اساتید جهت سخنرانی در برنامه و مورد تائید بودن تاریخ برنامه
 12. ورود اطلاعات مطابق جدول تعیین شده از سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت بصورت موردی جهت ثبت دوره شامل اطلاعات برنامه، محل برگزاری و اطلاعات سخنرانان
 13. پیگیری از وزارت بهداشت جهت تائید برنامه
 14. رفع اشکالات احتمالی اعلام شده از وزارت بهداشت
 15. ثبت نهائی برنامه  به صورت مجزا
 16. اطلاع رسانی به گروه های هدف در خصوص تاریخ برگزاری، امتیاز آموزش مداوم و زمان برگزاری هر برنامه از طریق اسمس، پوستر، ایمیل و …
 17. اطلاع رسانی به مسئول سایت بیمارستان درخصوص درج برنامه با مشخصات کامل در سایت
 18. ثبت نام گروه های هدف برنامه
 19. راهنمائی گروه های هدف در داخل و خارج بیمارستان و پاسخ به سوالات احتمالی
 20. تهیه  پیش آزمون و پس آزمون درصورت نیاز دوره آموزشی با همکاری سوپروایزر آموزشی
 21. ارسال نامه به انجمن ها و بیمارستان های مرتبط در خصوص برنامه آموزشی و اطلاع رسانی جزئیات برنامه
 22. هماهنگی در خصوص پرداخت هدایا یا حق الزحمه تدریس درصورت نیاز دوره آموزشی
 23. هماهنگی با واحد کاخداری جهت آماده بودن سالن و امکانات پذیرائی
 24. هماهنگی با واحد سمعی بصری در خصوص ضبط برنامه  و مسایل مربوط دیگر
 25. تکمیل فرم سخنران برنامه آموزش
 26. تکمیل فرم حاضران در جلسه
 27.  جمع آوری فرم های تکمیل شده نظرسنجی دوره آموزشی
 28. تصحیح و درج امتیاز پیش آزمون و پس آزمون با همکاری سوپروایزر آموزشی
 29. ثبت نام حاضران در جلسه در سامانه آموزش مداوم و درج امتیاز حضور
 30. تائید امتیاز سخنرانان بر اساس تعداد سخنرانی در برنامه آموزشی
 31. Print  گواهی های کارکنان و ارسال به سوپروایزر آموزشی جهت ثبت در سامانه مدیریت آموزش بیمارستان
 32. ثبت گواهی پزشکان در سامانه مدیریت آموزش بخش مربوط به پزشکان
 33. تکمیل شناسنامه آموزشی پزشکان
 34. ارزیابی جلسه با توجه به فرم های نظرسنجی
 35. تشکیل جلسه در خصوص مورد توجه قراردادن نتایج ارشیابی های گذشته در برنامه های جدید

تماس فوری با ما