تعریف ها


تعریف آموزش مداوم :  آموزش مداوم به آن دسته از فعالیتهای آموزشی که جهت حفظ، توسعه یا ارتقاء ، دانش ، مهارت ، عملکردحرفه ای و ارتباطاتی که یک پزشک (مسئول) در ارائه خدمت به بیماران، جامعه یا حرفه خود بکار می گیرد، اطلاق می شود.

محتوای آموزش مداوم: محتوای آموزش مداوم دانش و مهارتهایی است که متخصصین بعنوان علوم پایه پزشکی، اصول طب بالینی و مراقبتهای پیش گیری شناسائی و مورد پذیرش قرار داده اند.

برنامه های آموزش مداوم: برنامه های آموزش مداوم در پنج دسته ( سمینار، کنگره، کارگاه، کنفرانس، دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای ، برنامه های مدون) فعالیتهای آموزشی و پژوهشی طراحی  و اجرا می شود


تماس فوری با ما