برنامه های آموزش مداوم


ردیف نام برنامه نام سخنران تاریخ برگزاری ساعت شناسه برنامه گروه هدف نوع برگزاری محل برگزاری/لینک کلاس مجازی
1 * آشنائی با فیزیک سونوگرافی و کار با دستگاه سونوگرافی * تئوری سونوگرافی Basic حاملگی در زنان دکتر گیتی 99/03/01 8:00-12:00 _ پزشکان متخصص زنان کلاس حضوری سالن آمفی تاتر طبقه سوم
2 ساختمان دستگاه تولید مثل مرد دکتر عابدی 99/03/06 8:00-9:30 154756 متخصص جراحی کلیه و مجاری اداری – تناسلی متخصص زنان و زایمان پزشک عمومی آموزش مجازی هم زمان لینک ورود
3 اختلالات گوارشی شایع در بارداری دکتر میرفندرسکی 99/03/12 8:00-9:30 154773 متخصص زنان و زایمان متخصص آسب شناسی مامایی: دکتری بهداشت باروری. کارشناسی. کارشناس ارشد آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/common-gastrointestinal-disorders-during-pregnancy
4 فیزیولوژی دستگاه تولید مثل مرد دکتر عابدی 99/03/13 8:00-9:30 154760 متخصص جراحی کلیه و مجاری اداری – تناسلی متخصص زنان و زایمان پزشک عمومی آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/male-reproductive-physiology
5 تغذیه مناسب در دوران بارداری دکتر نوروزی 99/03/19 8:00-9:30 154770 تغذیه: کارشناسی. کارشناس ارشد متخصص زنان و زایمان مامایی: دکتری بهداشت باروری. کارشناسی. کارشناس ارشد آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/nutrition-during-pregnancy
6 پاتولوژی دستگاه تولید مثل مرد دکتر عابدی 99/03/20 8:00-9:30 154769 متخصص جراحی کلیه و مجاری اداری – تناسلی متخصص زنان و زایمان متخصص آسب شناسی آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/pathology-of-the-male-reproductive-system
7 آفتاب و محصولات ضد آفتاب دکتر ناطقی 99/03/26 8:00-9:30 _ کلیه کارکنان آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/sunscreen-and-sunscreen-products
8 چگونگی بررسی علل ناباروری در مردان دکتر صارمی 99/03/27 8:00-9:30 154779 متخصص جراحی کلیه و مجاری اداری – تناسلی متخصص زنان و زایمان مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/investigating-the-causes-of-infertility-in-men
9 لک در حاملگی دکتر ناطقی 99/04/02 8:00-9:30 کلیه کارکنان آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/pregnancy-stains
10 شکل های گوناگون ناباروری در مردان و تشخیص آن ها دکتر صارمی 99/04/03 8:00-9:30 155140 متخصص جراحی کلیه و مجاری اداری – تناسلی
متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد
دکتری بهداشت باروری
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/different-forms-of-infertility-in-men
11 Management Massive Hemorrhage دکتر کرم نیا 99/04/09 8:00-9:30 155145 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/massive-hemorrhage
12 درمان ناباروری در مردان دکتر صارمی 99/04/10 8:00-9:30 155146 متخصص جراحی کلیه و مجاری اداری – تناسلی
متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد -دکتری بهداشت باروری
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/treatment-of-male-infertility
13 سندروم Help و مدیریت درمان آن دکتر نیک نفس 99/04/16 8:00-9:30 155320 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – متخصص داخلی – دکتری بهداشت باروری
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/help-syndrome
14 ساختمان دستگاه تولید مثل زن دکتر خسرومهر 99/04/17 8:00-9:30 155410 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/female-reproductive-system
15 HIV Managment در دوران بارداری دکتر علیجانی 99/04/23 8:00-9:30 155364 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – متخصص داخلی – دکتری بهداشت باروری
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/hiv-in-pregnancy
16 فیزیولوژی دستگاه تولید مثل زن دکتر صادقی 99/04/24 8:00-9:30 155485 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/physiology-of-the-female-reproductive-system
17 درمان عفونت های دستگاه تناسلی در حین بارداری دکتر سیدی مقدم 99/04/30 8:00-9:30 155373 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – دکتری بهداشت باروری
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/treatment-of-genital-infections-during-pregnancy
18 بررسی ، تشخیص و درمان شکل های گوناگون ناباروری در زنان با علل لوله ای دکتر صارمی 99/04/31 8:00-10:00 155579 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – دکتری بهداشت باروری
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/infertility-with-tubular-causes
19 عوامل خطر ساز قبل از حاملگی و حاملگی پر خطر دکتر گیتی 99/05/06 8:00-10:00 155578 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – دکتری بهداشت باروری
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/risk-factors-before-pregnancy-and-high-risk-pregnancies
20 بررسی ، تشخیص و درمان شکل های گوناگون ناباروری در زنان با علل رحمی دکتر صارمی 99/05/07 8:00-10:00 155581 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – دکتری بهداشت باروری
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/infertility-with–uterine–causes
21 مشکلات جنینی و عوامل خطر ساز در حاملگی پر خطر دکتر گیتی 99/05/13 8:00-10:00 155595 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – دکتری بهداشت باروری
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/fetal-problems-and-risk-factors-in-high-risk-pregnancies
22 بررسی ، تشخیص و درمان شکل های گوناگون ناباروری در زنان با علل تخمدانی دکتر صارمی 99/05/14 8:00-10:00 155582 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – دکتری بهداشت باروری
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/infertility-with–ovarian—cause
23 مشکلات مادری و عوامل خطر ساز در حاملگی پر خطر دکتر گیتی 99/05/20 8:00-10:00 155596 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – دکتری بهداشت باروری
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/maternal-problems-and-risk-factors-in-high-risk-pregnancies
24 تشخیص و درمان سرطان های اپیتلیال تخمدان دکتر صراف زاده
دکتر رشیدی
99/05/21 8:00-10:00 155598 متخصص زنان و زایمان – متخصص رادیولوژی-
پزشک عمومی – متخصص آسیب شناسی
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/diagnosis-and-treatment-of-ovarian-epithelial-cancers
25 دیابت و مدیرت درمان آن در بارداری دکتر کرم نیای فر 99/05/27 8:00-10:00 155605 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – دکتری بهداشت باروری
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/management-of-gestational-diabetes
26 متاستاز و عود سرطان اپیتلیال تخمدان دکتر رشیدی 99/05/28 8:00-9:00 155600 متخصص زنان و زایمان – متخصص رادیولوژی-
پزشک عمومی – متخصص آسیب شناسی
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/metastasis-and-recurrence-of-ovarian-epithelial-cancer
27 بیماری های تیروئید و بارداری دکتر علیجانی 99/06/03 8:00-9:30 155609 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – دکتری بهداشت باروری
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/thyroid-diseases-and-pregnancy
28 هموویژلانس دکتر صامت 99/06/04 8:00-10:00 155621 • کلیه گروه های بیهوشی. پرستاری. مامایی جراحی. ژنتیک. آسیب شناسی. علوم آزمایشگاهی آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/hemovigilance-care-and-health-system
29 دوقلوئی در بارداری دکتر سیدی مقدم 99/06/10 8:00-9:30 155623 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – دکتری بهداشت باروری
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/twins-in-pregnancy
30 چسبندگی های بعد از جراحی دکتر راسخی 99/06/11 8:00-9:30 155622 متخصص زنان و زایمان
جراح عمومی
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/postoperative-adhesions
31 اختلالات خونی در بارداری دکتر میرفندرسکی 99/06/17 8:00-9:30 155651 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – دکتری بهداشت باروری
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/blood-disorders-in-pregnancy
32 HPVو نقش آن در ضایعات سرویکس دکتر صراف زاده 99/06/18 8:00-10:00 155611 متخصص زنان و زایمان
متخصص آسیب شناسی
پزشک عمومی – دکتری بهداشت باروری
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/hpv-and-its-role-in-cervical-lesions
33 آریتمی های قلب جنین دکتر رستگار 99/06/24 8:00-10:00 کلیه کادر درمان آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/fetal-heart-arrhythmias
34 اختلالات بلوغ و نحوه مدیریت دکتر آبادیان 99/06/25 8:00-9:30 155624 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – دکتری بهداشت باروری
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/puberty-disorders-and-management
35 سقط های مکرر ایمونولوژیک و درمان مناسب آن دکتر زارع 99/06/31 8:00-10:00 155625 متخصص زنان و زایمان
پزشک عمومی – دکتری بهداشت باروری
علوم آزمایشگاهی: دکترا – کارشناسی ارشد
مامایی: کاردانی. کارشناسی . کارشناسی ارشد – دکترا
آموزش مجازی هم زمان https://www.skyroom.online/ch/sarem_hospital/recurrent-immunological-abortions

تماس فوری با ما