اسامی و مشخصات پرسنل شاغل در مرکز آموزش مداوم


اسامی و مشخصات پرسنل شاغل در مرکز آموزش مداوم

نام و نام خانوادگی مدرک محل خدمت شرح مسئولیت های داخل و خارج مرکز آموزش مداوم
دکتر ابوطالب صارمی دکترا مرکز و قسمت دیگر ریاست بیمارستان و پژوهشکده و مرکز آموزش مداوم بیمارستان صارم
مریم صنایع نادری کارشناس مرکز و قسمت دیگر معاون(کارشناس یرنامه ریزی و اجرایی)و پژوهشکده بیمارستان
نسیم طاهری کارشناس مرکز و قسمت دیگر سوپروایزر آموزشی بیمارستان

تماس فوری با ما