آموزش به پرسنلاسامی و مشخصات پرسنل شاغل در مرکز آموزش مداوم:

نام و نام خانوادگی

مدرک

محل خدمت

شرح مسئولیت­های داخل و خارج مرکز آموزش
مداوم

دکتر ابوطالب صارمی

دکترا

مرکز و قسمت
دیگر

ریاست بیمارستان و
پژوهشکده بیمارستان صارم و رئیس مرکز آموزش مداوم

مریم صنایع نادری

     کارشناس

 مرکز و قسمت
دیگر

معاون (کارشناس
برنامه ریزی و اجرائی) و پژوهشکده بیمارستان

نسیم طاهری

      کارشناس

 

 مرکز و قسمت
دیگر

سوپروایزر آموزشی
بیمارستان

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:

1.
تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه
مدت، میان مدت، بلند مدت ).

2.
تعیین نیازهای آموزشی (
مددجویان، رده های مختلف کارکنان ) و تحلیل و اولویت بندی  آنها.

3.
تدوین برنامه های آموزشی مستمر
و مدون و غیر مدون جهت رفع نیازهای آموزشی.

4.
اجرای برنامه های آموزشی با
همکاری و مشارکت سایر گروه ها.

5.
پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات
و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان.

6.
تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی
پرستاری.

7.
هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت
تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد
ذیربط.

8.
پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی
جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی.

9.
همکاری و مشارکت در نظارت و
کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی.

10.
همکاری و هماهنگی با سوپروایزر
بالینی و کنترل عفونت،  سرپرستاران در امر
آموزش  و ارتقاء آن.

11.
ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات
جدید ( به شکل کنفرانس، جزوه / پمفلت و
).

12.
همکاری و مشارکت در انجام طرح
های پژوهشی.

13.
هدایت و آموزش کارکنان در
راستای ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات،
ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو.

14.
هدایت و آموزش کارکنان در اجرای
برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط.

15.
هدایت و آموزش در جهت تهیه
جزوات، پوسترها، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان.

16.
ثبت و گزارش کلیه فعالیت های
آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری.

17.
کنترل و نظارت بر آموزش های
انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب.

18.
کنترل و نظارت بر انجام فعالیت
های آموزشی در واحدها.

19.
کنترل و نظارت بر شرکت فعال
پرسنل در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش .

20.
شرکت در کلیه جلسات آموزشی
مرتبط با پرستاری.

21.
نظارت بر اجرای آموزشها و
ارزیابی میزان رضایتمندی کارکنان از آموزشهای اجرا شده.

22.
اندازه گیری اثر بخشی آموزش ها
در سطوح اول و دوم
( سطح اول ارزیابی نتایج آزمون ها و سطح دوم اثر بخشی آموزش بر
اصلاح فرایند ها و شاخصهای مرتبط).

23.
آموزش توجیهی بدو ورود کلیه
کارکنان و نظارت بر ادامه آن در بخش های مختلف.

24.
پیگیری و تهیه نیازهای پشتیبانی
کلاس های آموزشی ( محیط، کتاب، مانکن ، تجهیزات، پذیرایی و … ) .

25.
تدوین تقویم آموزشی.

26.
انجام سایر اموری که در حدود
وظایف و مسئولیت های تعیین شده از طرف مافوق ارجاع گردد.

 

شرح وظایف کارشناس اجرائی و برنامه ریزی آموزش:

 1. هماهنگی با ریاست بیمارستان و معاونت درمان در
  ارتباط با نیاز بیمارستان و عناوین برگزاری دوره های آموزشی
 2. تشکیل جلسه و بارش افکار با سایر همکاران و پزشکان
  در خصوص برنامه و تهیه تقویم آموزشی
 3. تهیه تقویم آموزشی به صورت دوره های 6 ماهه
 4. بررسی قوانین جدید وزارت بهداشت و تعیین برگزاری
  هر برنامه به شکل کارگاه، سمینار ، کنفرانس و غیره
 5. تعیین دبیر اجرائی هر برنامه و ارزشیابی دبیر جهت
  برگزاری دوره آموزشی
 6. هماهنگی با دبیر برنامه جهت تهیه جزئیات برنامه
  مورد نظر
 7. ارزشیابی برنامه آموزشی و تعیین اهداف برنامه
 8. تعیین امتیاز مورد تائید کمیته مطابق با قوانین
  وزارت بهداشت
 9. تعیین روش تدریس با توجه به نوع برنامه ( اعم
  از کارگاه، سمینار، کنفراس علمی و …)
 10. هماهنگی در ارتباط با مواد و تجهیزات مورد نیاز
  برگزاری دوره آموزشی
 11. هماهنگی با اساتید جهت سخنرانی در برنامه و مورد
  تائید بودن تاریخ برنامه
 12. ورود اطلاعات مطابق جدول تعیین شده از سامانه آموزش
  مداوم وزارت بهداشت بصورت موردی جهت ثبت دوره شامل اطلاعات برنامه، محل برگزاری
  و اطلاعات سخنرانان

 13. پیگیری از وزارت بهداشت جهت تائید برنامه
 14. رفع اشکالات احتمالی اعلام شده از وزارت بهداشت
 15. ثبت نهائی برنامه  به صورت مجزا
 16. اطلاع رسانی به گروه های هدف در خصوص تاریخ
  برگزاری، امتیاز آموزش مداوم و زمان برگزاری هر برنامه از طریق اسمس، پوستر، ایمیل
  و …
 17. اطلاع رسانی به مسئول سایت بیمارستان درخصوص
  درج برنامه با مشخصات کامل در سایت
 18. ثبت نام گروه های هدف برنامه
 19. راهنمائی گروه های هدف در داخل و خارج
  بیمارستان و پاسخ به سوالات احتمالی
 20. تهیه
  پیش آزمون و پس آزمون درصورت نیاز دوره آموزشی با همکاری سوپروایزر
  آموزشی
 21. ارسال نامه به انجمن ها و بیمارستان های مرتبط
  در خصوص برنامه آموزشی و اطلاع رسانی جزئیات برنامه
 22. هماهنگی در خصوص پرداخت هدایا یا حق الزحمه
  تدریس درصورت نیاز دوره آموزشی
 23. هماهنگی با واحد کاخداری جهت آماده بودن سالن
  و امکانات پذیرائی
 24. هماهنگی با واحد سمعی بصری در خصوص ضبط
  برنامه  و مسایل مربوط دیگر
 25. تکمیل فرم سخنران برنامه آموزش
 26. تکمیل فرم حاضران در جلسه
 27.  جمع آوری فرم های تکمیل شده نظرسنجی دوره
  آموزشی
 28. تصحیح و درج امتیاز پیش آزمون و پس آزمون با
  همکاری سوپروایزر آموزشی
 29. ثبت نام حاضران در جلسه در سامانه آموزش مداوم
  و درج امتیاز حضور
 30. تائید امتیاز سخنرانان بر اساس تعداد سخنرانی
  در برنامه آموزشی
 31. Print  گواهی های کارکنان و ارسال به سوپروایزر
  آموزشی جهت ثبت در سامانه مدیریت آموزش بیمارستان
 32. ثبت گواهی پزشکان در سامانه مدیریت آموزش بخش
  مربوط به پزشکان
 33. تکمیل شناسنامه آموزشی پزشکان
 34. ارزیابی جلسه با توجه به فرم های نظرسنجی
 35. تشکیل جلسه در خصوص مورد توجه قراردادن نتایج ارشیابی
  های گذشته در برنامه های جدید

 

ارتباط با ما:

مرکز تلفن

4702

واحد

داخلی

پرسنل

ستاد آموزش

2485

مریم صنایع نادری

سوپروایزر آموزشی

2223

نسیم طاهری

 

 

 

 

 

لینک آموزش مداوم پزشکی کشور: 

http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=421ircme.ir

برنامه های آموزشی

ردیف نام
برنامه
نام سخنران تاریخ برگزاری ساعت شناسه برنامه
2 مونیتور
ضربان قلب جنین در زایمان
دکتر
کرم نیای فر
98/02/02 8:00-10:00
3 فیزیولوژی
سلول 1
دکتر
لاهوتی
98/02/03 8:00-10:00
4 مدیریت
و اداره درمان پیش سرطان سرویکس CIN
دکتر
جمع دار
98/02/08 8:00-10:00
5 اینترنال
مانیتورینگ و وی بک
دکتر
هاشمی جم
98/02/09 8:00-10:00
6 فیزیولوژی
سلول 1
دکتر
فیضی
دکتر علیرضایی
98/02/10 8:00-10:00
7 آناتومی
لگن و جنین شناسی
دکتر
آبادیان
98/02/14 10:00-13:00 134155
8 تشخیص
و پیشگیری سرطان های ارثی و غیر ارثی زنان
دکتر
کریم زاد حق
98/02/15 8:00-10:00
9 فیزیولوژی
تولید مثل و اصول نوراندوکرینولوژی
دکتر
آبادیان
98/02/15 11:00-13:00 134158
10 نارسایی
سرویکس
دکتر
علیجانی
98/02/16 8:00-10:00
11 اختلالات اندوکرین و مشاوره جنسی  دکتر
آبادیان
98/02/16 10:00-11:00 134161
دکتر نجات 1100-13:00
12 فیزیولوژی
سلول 2
دکتر
لاهوتی
98/02/17 8:00-10:00
13 خونریزی  غیر طبیعی رحمی دکتر
راسخی
98/02/17 10:00-13:00 134163
14 آمنوره دکتر
بهرامی
98/02/18 10:00-13:00 134165
15 بررسی
علل ناباروری
دکتر
لاهوتی
98/02/21 10:00-13:00 134167
16 بررسی
علل پاتولوژیک خونریزی های غیر طبیعی رحم
دکتر
صراف زاده
98/02/22 8:00-10:00 137318
17 عفونت
های اداری تناسلی و بیماریهای آمیزشی
دکتر
تافته چی
98/02/22 10:00-13:00 134168
18 آزمایش
غربالگری و تشخیص نقص‌های مادرزادی جنین در سه
ماهۀ اول بارداری
دکتر
گیتی
98/02/23 8:00-10:00 137346
19 دیسمنوره
و سندرم پیش از قاعدگی
دکتر
راسخی
98/02/23 10:00-13:00 134169
20 تاثیر
عوامل روحی – روانی در PCO
سعید
زیوه
98/02/24 8:00-9:30 _
تاثیر عوامل محیطی بر PCO دکتر
جلالی زند
9:30-10:30
21 اندومتریوز دکتر
صارمی
98/02/24 10:00-13:00 134171
22 اختلالات
پستان
دکتر
حجت
98/02/25 10:00-13:00 134209
23 انواع
سقط و علل آن و مباحث مرتبط با سق راجعه
دکتر
هاشمی جم
98/02/28 10:00-13:00 134173
24 درمان
سندروم آشرمن با استفاده از سلول های بنیادی
دکتر
محمودی نیا
98/02/29 8:00-9:00 137372
25 اخلاق
حرفه ای و تکنیک مشاوره صحیح با مراجع
سعید
زیوه
98/02/29 10:00-13:00 134249
26 فشار
خون در بارداری
دکتر
حدادی
98/02/30 8:00-10:00 137404
27 سلامت
دهان و دندان و سلامت باروری
دکتر
روز بخشیان
98/02/30 10:00-13:00 134250
28 تاثیر
عوامل روحی – روانی در PCO
دکتر
زندی
98/02/31 8:00-9:00 137554
تاثیر عوامل محیطی بر PCO دکتر
خسرومهر
9:00-10:00
29 مشکلات
تغذیه ای و سلامت باروری
دکتر
نوروزی
98/02/31 10:00-13:00 134251
30 سبک
زندگی و سلامت باروری
دکتر
آبادیان
98/03/01 10:00-13:00 134252
31 خونریزی
های سه ماهه سوم
دکتر
متین
98/03/06 8:00-10:00 137503
28 تاثیر
عوامل روحی – روانی در PCO
دکتر
پژومند
98/03/07 8:00-9:00 137568
تاثیر عوامل محیطی بر PCO دکتر
هما بهرامی
9:00-10:00
33 ارتقاء
امنیت روانی اجتماعی و خانوادگی در زوجین
دکتر
بدیع زادگان
98/03/08 10:00-13:00 134253
34 اختلالات
ژنتیکی و سلامت باروری
دکتر
نرگس بهرامی
98/03/11 10:00-13:00 134256
35 اختلالات
تمایز جنسی (Intersex Disorders)
دکتر
کریم زاد حق
98/03/12 8:00-10:00 137543
36 آشنایی
با آلاینده های محیطی وغذایی و سلامت مادر و نوزاد
دکتر
دهخدایی
98/03/12 10:00-13:00 134257
37 شستشوی
دست پزشکان
آقای
شریف زاده
98/03/13 8:00-10:00 _
38 بیماریهای عفونی و
سلامت باروری
دکتر
فرهودی
98/03/18 10:00-13:00 134328
39 طبقه بندی
اندومتریوز
دکتر
صحرائیان
98/03/19 8:00-10:00 137545
40 بیماری
های قلبی و سلامت باروری
دکتر
چقازردی
98/03/19 10:00-11:30 134329
بیماری های کلیوی و سلامت باروری دکتر
تافته چی
11:30-13:00
41 کارگاه
مقاله نویسی
دکتر
باستین
98/03/20 8:00-12:00 137547
42 دیابت
شیرین و سلامت باروری
دکتر
کرم نیا
98/03/20 10:00-13:00 134330
32 تاثیر
عوامل روحی – روانی در PCO
خانم
میرغدیری
98/03/21 8:00-9:00 137571
تاثیر چاقی و تغذیه بر PCO دکتر
نوروزی
9:00-10:00
44 بیماری ترمبوآمبولی
و اختلالات خونی و سلامت باروری
دکتر سید طاهر 98/03/21 10:00-13:00 134331
45 بیماری های
ریوی  و سلامت باروری
دکتر
مشتاقی
98/03/22 10:00-11:30 134334
بیماری های گوارشی و سلامت باروری دکتر
یزدانی
11:30-13:00
46 CPR در بزرگسالان و در مادر
باردار
دکتر
نصیری مقدم
98/03/25 10:00-13:00 134337
47 آسیب
های عصبی در طی جراحی های ژنیکولوژیک
دکتر
راسخی
98/03/26 8:00-10:00 _
48 مدیریت
شوک و احیاء قلبی پیشرفته
دکتر
صامت
98/03/26 10:00-13:00 134344
49 اختلالات
انعقادی در بارداری
دکتر
حاتمی
98/03/27 8:00-9:30 _
50 مامای
همراه
دکتر
آبادیان
98/03/27 10:00-13:00 _
51 بررسی
آمار نازایی در سه ماهه پاییز 1397
دکتر
بهرامی
98/03/28 8:00-10:00 _
52 چگونگی
پذیرش مادر در لیبر
مریم
رستمی
98/03/28 10:00-13:00 134347
53 مروری
بر یک زایمان طبیعی
دکتر
میرفندرسکی
98/03/29 9:00-11:00 134367
54 ارزیابی
سلامت جنین
دکتر
کرم نیای فر
98/04/01 10:00-13:00 134368
55 واژنیت
و مدیریت درمان
دکتر
ارباب
98/04/02 8:00-10:00 139853
56 زایمان
فیزیولوژیک
مهناز
خلیلی
98/04/02 10:00-13:00 134379
57 سندروم
آنتی فسفولیپید و بارداری
دکتر
میرفندرسکی
98/04/03 8:00-10:00 139856
58 زایمان
در آب
دکتر
کرم نیای فر
98/04/03 10:00-13:00 134393
59 فیزیولوژی تخمدان دکتر
اکبریان
98/04/04 8:00-9:00 _
دکتر آبادیان- دکتر صحرائیان 9:00-10:00
60 درک
درد و روش های دارویی کنترل درد
دکتر
صامت
98/04/04 10:00-11:30 134394
روش های غیر داروئی کنترل درد در زایمان
فیزیولوژیک
مهناز
خلیلی
11:30-13:00
62 اصول
بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای
معصومه
میرزایی
98/04/10 10:00-11:00 134401
کنترل عفونت در اتاق زایمان و اقدامات پیشگیرانه فاطمه
درزی
11:00-13:00
63 اختلالات
رشد داخل رحمی
دکتر
مصدق
98/04/10 8:00-10:00 139861
64 تغییرات
بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
دکتر
آسیابانها
98/04/11 8:00-9:00 139864
تاثیر چاقی و تغذیه بر PCO دکتر
صادقی
9:00-10:00
65 کنترل
خونریزی پس از زایمان
خانم
دکتر متین
98/04/11 10:00-11:30 134403
هموویژلانس خانم
رومنده
11:30-13:00
66 گزارش
نویسی و کاردکس نویسی
خانم
طاهری
98/04/12 10:00-11:00 _
رویارویی با حوادث دوران بارداری و زایمان آقای
سعید زیوه
11:00-12:30 134405
67 سمینار
ساعت اول تولد و تماس پوست با پوست
طبق
جدول برنامه
98/04/15 8:00-13:00 134406
69 مراقبت
پرستاری بعد از سزارین و زایمان طبیعی
خانم
خانی پور
98/04/16 10:00-11:30 _
مراقبت از نوزاد دکتر
مرتضوی و خانم میرزایی
11:30-13:00
70 شیوع
آنژیوم های کبدی و خطرات آن در بارداری
ارتباط مصرف متوتروکسات بر آرترید روماتوئید
دکتر
حاتمی
98/04/17 8:00-10:00 139865
71 CPR
نوزاد
طبق
جدول برنامه
98/04/17 8:00-13:00 134415
72 فیزیوپاتولوژی
تخمدان در بیماران PCO
دکتر
صراف زاده
98/04/18 8:00-9:00 140029
تاثیر چاقی و تغذیه بر PCO دکتر
روستایی
9:00-10:00
73 مروری بر مهارتهای کاربردی زایشگاه دکتر
میرفندرسکی
98/04/18 90:00-10:30 134417
خانم رستمی 10:30-12:00
75 پارگی
زودرس کیسه آب
پروتوکل IUGR
دکتر
نیک نفس
دکتر مصدق
98/04/24 8:00-10:00 139879
76 فیزیولوژی
تخمدان
دکتر
اکبریان
دکتر صحرائیان
98/04/25 8:00-10:00 _
78 زایمان
زودرس
دکتر
سیدی مقدم
98/04/31 8:00-10:00 139906
79 تاثیر
عوامل ژنتیکی در بروز اختلالات قاعدگی
دکتر
رئوفیان
98/05/01 8:00-10:00 142207
81 درمان
های قلبی در  دوره جنینی
دکتر مساعد 98/05/07 8:00-10:00 142210
82 جمع
بندی و پروتوکل PCO
دکتر
صارمی
98/05/08 8:00-10:00 142388
83 سمینار سه روزه ترویج تغذیه با شیر مادر طبق جدول برنامه 98/05/12 8:00-14:00 134425
98/05/13 8:00-14:00
98/05/14 8:00-14:00
84 جمع
بندی و پروتوکل PCO
دکتر
صارمی
98/05/15 8:00-10:00 _
85 کارگاه
مقاله نویسی 1
دکتر باستین 98/05/22 8:00-10:00 _
86 آناتومی
جفت و بند ناف و آنومالی آن
دکتر علیجانی 98/05/28 8:00-10:00 142391
87 فیزیولوژی
جفت 1
دکتر
حدادی
98/06/04 8:00-10:00 _
88 کارگاه
مقاله نویسی 2
دکتر
باستین
98/06/05 8:00-9:00 _
89 فیزیولوژی
جفت 2
کاردرمانی نوزادان در بخش NICU
دکتر حدادی 98/06/11 8:00-10:00 143297
90 کارگاه
مقاله نویسی 3
دکتر
باستین
98/06/12 8:00-10:00 _
91 فیزیولوژی
جفت 3
دکتر حدادی 98/07/15 8:00-10:00 _
92 Preoperative surgery 1 دکتر
راسخی
98/07/16 8:00-10:00 143358
93 دکولکان جفت دکتر گیتی 98/07/22 8:00-10:00 143364
94  Preoperative
surgery 2
دکتر
راسخی
98/07/23 8:00-10:00 143360
95 جفت  ، increta،percreta، accreta – عوامل خطر و
پیامد بارداری در چسبندگی غیر عادی جفت یا جفت مهاجم
دکتر هاشمی جم 98/07/29 8:00-10:00 143429
96 Postoperative surgery 1 دکتر
احمری
98/07/30 8:00-10:00 143441
97 جفت سر راهی (Placenta Previa) دکتر هاشمی جم 98/08/13 8:00-10:00 143372
98 Postoperative surgery 2 دکترمیردامادی 98/08/14 8:00-10:00 _
99 بارداری پر خطر و
زایمان زودرس
دکتر سیدی مقدم 98/08/20 8:00-10:00 143442
100 لاپاراسکوپی دکتر
لاهوتی
98/08/21 8:00-10:00 143448
101 پارگی
رحم حامله
دکتر متین 98/08/27 8:00-10:00 143621
102 هیستروسکوپی
– تشخیص و درمان توسط هیستروسکوپی در بیماریهای زنان و نازایی
دکتر
هما بهرامی
98/08/28 8:00-10:00 143517
103 مدیریت
اینرسی رحم
دکتر سیدی مقدم 98/09/04 8:00-10:00 143619
104 کارگاه
بررسی  و تشخیص ناباروری در زوج نابارور
دکتر
صارمی
98/09/05 8:00-11:00 144794
105 بررسی
علل و روش های درمانی مختلف در خونریزی های شدید بعد زا زایمان
دکتر
حدادی
98/09/11 8:00-10:00 143624
106 بررسی
، تشخیص و درمان ناباروری در مردان 1
دکتر
صارمی
98/09/12 8:00-11:00 144858
107 Managment پارگی کانال
زایمانی (درجه 4،3 و …)
دکتر
متین
98/09/18 8:00-10:00 144159
108 بررسی
، تشخیص و درمان ناباروری در مردان 2
دکتر
صارمی
98/09/19 8:00-11:00 _
109 Managment فیبروم های رحمی
در حاملگی
دکتر
علیجانی
98/09/25 8:00-10:00 144162
110 بررسی
، تشخیص و اصول درمان شکل های گوناگون بالینی ناباروری در زنان با علل لوله
ای 
دکتر
صارمی
98/09/26 8:00-11:00 144863
111 احیاء
قلبی پیشرفته
دکتر
سید حسین سید حسینی
98/09/27 8:00-11:01 148503
112 Managment هیدروپس فتالیس
در دوران حاملگی
دکتر
کرم نیای فر
98/10/02 8:00-10:00 144163
113 بررسی
، تشخیص و اصول درمان شکل های گوناگون بالینی ناباروری در زنان با علل رحمی 
دکتر
صارمی
98/10/03 8:00-11:00 144866
114 Managment پلی هیدرآمنیوس و
الیگو هیدرآمنیوس
Amniotic Fluid Dynamics
دکتر
مصدق
98/10/09 8:00-10:00 144165
115 بررسی
، تشخیص و درمان فاکتورهای تخمدانی در ناباروری زنان
دکتر
صارمی
98/10/10 8:00-11:00 144872
116 علل corioamnionitis و مدیریت آن دکتر
نیک نفس
98/10/16 8:00-10:00 144166
117 بررسی
، تشخیص و اصول درمان شکل های گوناگون بالینی ناباروری در زنان با علل نا مشخص
دکتر
صارمی
98/10/17 8:00-11:00 144875
118 علل IUFD و پیشگیری از آن دکتر
سیدی مقدم
98/10/23 8:00-10:00 144167
119 روشهای
ART ، تکنیک ها و پیشرفت های نوین
دکتر
صارمی
98/10/24 8:00-11:00 144893
120 تکنیک
های بررسی مچوریتی جنین
Fetal lung Development
دکتر
کرم نیای فر
98/10/30 8:00-10:00 144172
121 غربالگری
و جنبه های ژنتیکی اندومتریوز
دکتر
سارا تقی زاده
دکتررئوفیان
98/11/01 8:00-10:00 144169
122 نقش
MRI  در تشخیص آنومالی های جفتی و جنینی
در دوران حاملگی
دکتر
معصوم آبادی
دکتر فاضل پور
98/11/07 8:00-10:00 144173
123 تکنیک
های TESE
دکتر
حسین زاده
98/11/08 8:00-10:00 _
124 غربالگری
سه ماهه اول و دوم – مزایا و معایب آن  و
Cell free DNA
دکتر
گیتی
98/11/14 8:00-10:00 144174
125 Preimplantation
Diagnosis – لزوم و عدم لزوم PGD، PGS و NIPT 
دکتر
بهجتی
دکتررئوفیان
98/11/21 8:00-10:00 144175
126 Prenatal
Diagnosis  شامل CVS ، آمینوسنتز و کوردوسنتز
دکتر
میرفندرسکی
98/11/28 8:00-10:00 144176
127 تست
های غربالگری ژنتیک پیش از بارداری
دکتر
نرگس بهرامی
98/12/05 8:00-10:00 145049
128 Managment بیماریهای
متابولیک جنین
دکتر
مرتضوی
98/12/12 8:00-10:00 144250
تماس فوری با ما