مالی، حسابداری و ترخیص

تاریخ 1395/10/26 زمان 11:08:56 بازدید 4100

خدمات ارائه شده در این واحد عبارتند از:

  • نگهداری کلیه حساب های درآمدی، هزینه ای، بدهکاران و بستانکاران
  • حسابداری خزانه، رعایت توازن پرداخت ها و صدور اسناد پرداختی بر اساس اولویت
  • حسابداری حقوق و دستمزد پرسنل و محاسبه کلیه پرداخت های پرسنلی
  • انجام ترخیص بیماران و تکمیل صورتحساب آنان
  • حسابداری انبار
  • تکمیل و ارسال پرونده های بیماران بیمه تکمیلی به سازمان های مربوطه
  • تهیه گزارشات آماری و مالی و ...