داروخانه و مراقبت های دارویی

تاریخ 1395/10/26 زمان 09:19:57 بازدید 2419

داروخانه

خدمات ارائه شده در این بخش عبارتند از:

 • تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران بستری(روزانه و استوک هفتگی)
 • تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران سرپایی
 • ممیزی دارویی بخش های بیمارستان
 • خرید، نگهداری و توزیع داروهای مخدر بیمارستان
 • گزارش عوارض ناخواسته دارویی (ADR)
 • ارائه مشاوره هاي دارويي به بيماران

 

مراقبت هاي دارويي

خدمات ارائه شده در این بخش عبارتند از:

 

 • مشاوره‌هاي دارودرماني براي بيماران بستري و سرپايي ( از قبيل بررسي هاي فارماكوكينتيكي، ‌محاسبه مقادير مورد نياز داروها، TDM، تداخلات و پاسخهاي آزمايشگاهي ...)
 • مشاوره مربوط به سازگاري و پايداري داروها
 • مشاوره مربوط به مسموميت هاي دارويي
 • آموزش به كادر تخصصي بيمارستان در زمينه تجويز و به كارگيري منطقي داروها
 • آموزش به بيماران در جهت مصرف منطقي داروها