دفترچه تلفن

تاریخ 1395/10/16 زمان 12:50:46 بازدید 36349

داخلي

واحد

داخلی

واحد

1277-1278

 اورژانس

2288-2289

مسئول فني بيمارستان

3540-3545

اتاق عمل

2222

سوپروايزر باليني

3353

زايشگاه

2263

بيمه

1122-1123

بستري 1

2230

ترخیص

2233-2234

بستري 2

2255

منابع انسانی

3344-3345

بستري 3

2298-2299

پذيرش لابي

3434

NICU

2373-2326

صندوق لابي

3474-3475

ICU

1477-1478

آكواژيمناستيك

2380-2381

داروخانه

2216

کلینیک نازائی

2290

تراكم استخوان

2225

مشاوره نازائي

1411

فيزيوتراپي

2219

مشاوره نازائي

1426

دندانپزشكي

2323

کینیک زنان

1515-1516

ژنتیک بالینی

2353

مشاوره زنان

2244

صندوق آزمايشگاه

2342

كلينيك غربالگري

4443

صندوق اورژانس

2364

کلینیک اطفال

1212-1213

پذيرش رادیولوژی

2232

كلينيك قلب

2295

بوفه لابي

2216

کلینیک سلامت روان

0 - 1000

مركز تلفن

2424

پذيرش آزمایشگاه

5570-5571

واحد رسانه

2426

جوابدهي آزمایشگاه

برای ارتباط با داخلی هر بخش می‌توانید ابتدا شماره چهار رقمی 4702 بیمارستان را شماره گیری نموده و سپس داخلی مورد نظرتان را وارد کنید