بولتن

تاریخ 1395/10/26 زمان 14:56:12 بازدید 2043

بولتن، خبرنامه روزانه بیمارستان صارم می‌باشد‌ که وقایع روزانه بیمارستان را از جمله جریان‌ها، تولد کارمندان بیمارستان، مصاحبه با پرسنل، تسلیت‌ها و رویدادهای آموزشی بیمارستان منعکس می‌کند.

همچنین در بولتن روزانه، سوژه‌هایی از مراجعین بیمارستان با رضایت شخصی آنها که داستان جذابی، در پرونده پزشکی آنها نهفته است به زبان عامیانه بازگو میشود.
این رسانه ی درون سازمانی همچنین به بررسی اتفاقات جاری بیمارستان میپردازد و در واقع فصل مشترکی از ارتباط همکاران با همدیگر است.
معرفی کارمندان نمونه به صورت ماهانه و همچنین تقدیر از عملکرد پرسنل نیز در این خبرنامه ب صورت مستمر منعکس میشود.
این نشریه ی درون سازمانی محصول همکاری امور بین الملل و ارتباطات رسانه ای بیمارستان صارم با سایر واحدهای بیمارستان است و به صورت روزانه تهیه و منتشر می شود.