لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

 • دکتر مسعود معماری(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر محسن بهاالدینی (فوق تخصص نوزادان)
 • دکتر محدثه سادات نقاش(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر سعید انوری(فوق تخصص اعصاب اطفال،متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر فرزان فرهمند (فوق تخصص گوارش اطفال)
 • دکتر منوچهر سلطانی (فوق تخصص قلب اطفال)
 • دکتر سید مازیار مرتضوی (فوق تخصص نوزادان)
 • دکتر زهرا والی (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر پاشا مساعد(فوق تخصص قلب اطفال)
 • دکتر وحید بکرانی بالانی(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر محسن حسین پور(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر حسین معصومی اصل (فوق تخصص عفونی اطفال،متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر غفور سلگی(فوق تخصص قلب اطفال)
 • دکتر سیدعباس اسحق حسینی(فوق تخصص نفرولوژی کودکان،متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر بابک رشیدیون(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر منصور سعیدی(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر منیژه حیدرپور(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر حیدر رحمانی (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر صهبا نیرومند(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر سید علی مصباح (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر سید سعید نبوی (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر سکینه سادات مصطفوی (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر پری زرینی (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر علیرضا قنبری(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر بهرام بیرامی(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر الهام یاریان(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر آذین حمزه لو(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر مهرناز شهرستانی (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر زهره شکیبی (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر عطیه کیانی نژاد(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر مسعود شهبازی دستجردی (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر خدیجه توماج(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر مسعود معماری(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر محسن بهاالدینی (فوق تخصص نوزادان)
دکتر محدثه سادات نقاش(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر سعید انوری(فوق تخصص اعصاب اطفال،متخصص بیماری های کودکان)

دکتر فرزان فرهمند (فوق تخصص گوارش اطفال)

دکتر منوچهر سلطانی (فوق تخصص قلب اطفال)

دکتر سید مازیار مرتضوی (فوق تخصص نوزادان)

دکتر زهرا والی (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر پاشا مساعد(فوق تخصص قلب اطفال)

دکتر وحید بکرانی بالانی(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر محسن حسین پور(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر حسین معصومی اصل (فوق تخصص عفونی اطفال،متخصص بیماری های کودکان)

دکتر غفور سلگی(فوق تخصص قلب اطفال)
دکتر سیدعباس اسحق حسینی(فوق تخصص نفرولوژی کودکان،متخصص بیماری های کودکان)

دکتر بابک رشیدیون(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر منصور سعیدی(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر منیژه حیدرپور(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر حیدر رحمانی (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر صهبا نیرومند(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر سید علی مصباح (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر سید سعید نبوی (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر سکینه سادات مصطفوی (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر پری زرینی (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر علیرضا قنبری(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر بهرام بیرامی(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر الهام یاریان(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر آذین حمزه لو(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر مهرناز شهرستانی (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر زهره شکیبی (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر عطیه کیانی نژاد(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر مسعود شهبازی دستجردی (متخصص بیماری های کودکان)

دکتر خدیجه توماج(متخصص بیماری های کودکان)


فوق تخصص اطفال و نوزادان


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.