لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

 • دکتر مسعود معماری(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر آمنه سادات نقاش(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر سعید انوری(فوق تخصص اعصاب اطفال،متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر فرزان فرهمند (فوق تخصص گوارش اطفال)
 • دکتر منوچهر سلطانی (فوق تخصص قلب اطفال)
 • دکتر سید مازیار مرتضوی (فوق تخصص نوزادان)
 • دکتر زهرا والی (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر پاشا مساعد(فوق تخصص قلب اطفال)
 • دکتر وحید بکرانی بالانی(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر حسین معصومی اصل (فوق تخصص عفونی اطفال،متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر غفور سلگی(فوق تخصص قلب اطفال)
 • دکتر بابک رشیدیون(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر منصور سعیدی(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر منیژه حیدرپور(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر حیدر رحمانی (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر صهبا نیرومند(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر سید علی مصباح (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر سید سعید نبوی (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر ثمینه سادات مصطفوی (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر پری زرینی (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر علیرضا قنبری(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر بهرام بیرامی(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر الهام یاریان(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر آذین حمزه لو(متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر مهرو اکبریان (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر نیلوفر درخشنده (متخصص بیماری های کودکان)
 • دکتر حامد بیگدلی(متخصص بیماری های کودکان،اعصاب اطفال)
دکتر مسعود معماری(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر آمنه سادات نقاش(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر سعید انوری(فوق تخصص اعصاب اطفال،متخصص بیماری های کودکان)

دکتر فرزان فرهمند (فوق تخصص گوارش اطفال)

دکتر منوچهر سلطانی (فوق تخصص قلب اطفال)

دکتر سید مازیار مرتضوی (فوق تخصص نوزادان)

دکتر زهرا والی (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر پاشا مساعد(فوق تخصص قلب اطفال)

دکتر وحید بکرانی بالانی(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر حسین معصومی اصل (فوق تخصص عفونی اطفال،متخصص بیماری های کودکان)

دکتر غفور سلگی(فوق تخصص قلب اطفال)
دکتر بابک رشیدیون(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر منصور سعیدی(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر منیژه حیدرپور(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر حیدر رحمانی (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر صهبا نیرومند(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر سید علی مصباح (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر سید سعید نبوی (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر ثمینه سادات مصطفوی (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر پری زرینی (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر علیرضا قنبری(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر بهرام بیرامی(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر الهام یاریان(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر آذین حمزه لو(متخصص بیماری های کودکان)
دکتر مهرو اکبریان (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر نیلوفر درخشنده (متخصص بیماری های کودکان)
دکتر حامد بیگدلی(متخصص بیماری های کودکان،اعصاب اطفال)

فوق تخصص اطفال و نوزادان


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.