لطفا صبر کنید ...پزشکان بیمارستان صارم

 • دکتر سارا شبیه خوانی(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر گیتا نعمتی (متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر محبوبه راسخی(متخصص زنان و زایمان،نازایی)
 • دکتر لیلا رستمخانی(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر غزال صحراییان(متخصص زنان و زایمان،ژنیکولوژی)
 • دکتر لیلا ظهیر میردامادی(متخصص زنان و زایمان،ژنیکولوژی)
 • دکتر ثریا احمری(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر سارا ساعدی(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر رویا نصیری(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر ژاله شاه منصوری(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر نواز سادات لواسانی بزرگ(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر رقیه حسینیان(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر سارا توکلی(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر مریم کاظمی(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر تهمینه اعزازی بجنوردی(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر نرگس بهرامی(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر مهاسا رضائی جعفری(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر سونیا عسکرلو(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر فاطمه لطفی جلال آبادی(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر گیتی سید قیاسی(متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر محبوبه محمدی (متخصص زنان و زایمان)
 • دکتر سمیرا عبداللهی مقدم فومنی (متخصص زنان و زایمان)
دکتر سارا شبیه خوانی(متخصص زنان و زایمان)
دکتر گیتا نعمتی (متخصص زنان و زایمان)

دکتر محبوبه راسخی(متخصص زنان و زایمان،نازایی)
دکتر لیلا رستمخانی(متخصص زنان و زایمان)
دکتر غزال صحراییان(متخصص زنان و زایمان،ژنیکولوژی)

دکتر لیلا ظهیر میردامادی(متخصص زنان و زایمان،ژنیکولوژی)

دکتر ثریا احمری(متخصص زنان و زایمان)
دکتر سارا ساعدی(متخصص زنان و زایمان)
دکتر رویا نصیری(متخصص زنان و زایمان)
دکتر ژاله شاه منصوری(متخصص زنان و زایمان)
دکتر نواز سادات لواسانی بزرگ(متخصص زنان و زایمان)
دکتر رقیه حسینیان(متخصص زنان و زایمان)
دکتر سارا توکلی(متخصص زنان و زایمان)
دکتر مریم کاظمی(متخصص زنان و زایمان)
دکتر تهمینه اعزازی بجنوردی(متخصص زنان و زایمان)
دکتر نرگس بهرامی(متخصص زنان و زایمان)

دکتر مهاسا رضائی جعفری(متخصص زنان و زایمان)

دکتر سونیا عسکرلو(متخصص زنان و زایمان)

دکتر فاطمه لطفی جلال آبادی(متخصص زنان و زایمان)
دکتر گیتی سید قیاسی(متخصص زنان و زایمان)
دکتر محبوبه محمدی (متخصص زنان و زایمان)
دکتر سمیرا عبداللهی مقدم فومنی (متخصص زنان و زایمان)

متخصص زنان و زایمان


کليه حقوق اين سايت متعلق به بیمارستان صارم می‌باشد.