ثبت نام کاندیداهای شورای اسلامی کار بیمارستان صارم

تاریخ 1397/02/29 زمان 11:34:29 بازدید 640

به استناد تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در شورای اسلامی کار دعوت می‌شود که تقاضای کتبی خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 2/3/97 تحویل نمایند.


ثبت نام کاندیداهای شورای اسلامی کار  بیمارستان صارم

 

به استناد تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در شورای اسلامی کار دعوت می‌شود که تقاضای کتبی خود را (به همراه دو قطع عکس 3 در 4 و یک برگ کپی شناسنامه و فرم تکمیل شده مشخصات فردی کاندیدا) حداکثر ظرف مدت 5 روز (تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 2/3/97) به یکی از افراد ذیل: 
1- افسانه احمدی
2- رضا جاهدی
3- هادی ایمانی‌مقدم
 تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
به تقاضاهایی که خارج از مهلت مقرر تحویل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران