تقدیر و تشکر از پر سنل محترم؛ سرکار خانم‌ها آسیه عفراوی و مریم حاجی‌ابراهیم

تاریخ 1397/02/25 زمان 12:29:01 بازدید 537

بدینوسیله با درخواست سرکار خانم قاسم‌خواه از خانم‌ها آسیه عفراوی و مریم حاجی‌ابراهیم به دلیل انجام صحیح وظایف محوله و همچنین تلاش مضاعف....


تقدیر و تشکر از پر سنل محترم؛ سرکار خانم‌ها آسیه عفراوی و مریم حاجی‌ابراهیم 

بدینوسیله با  درخواست سرکار خانم قاسم‌خواه از خانم‌ها آسیه عفراوی و مریم حاجی‌ابراهیم به دلیل انجام صحیح وظایف محوله و همچنین تلاش مضاعف تقدیر و تشکر به عمل می‌آید. امید است در تمامی مراحل زندگی‌شان نیز موفق و موید باشند.