به تصميمات مديران بيمارستان اعتماد كنيد

تاریخ 1396/09/25 زمان 09:20:47 بازدید 692

ظهر روز پنج شنبه و طبق اعلام قبلي، سوپروايزرها و پرستاران بيمارستان در جلسه اي ...


ظهر روز پنج شنبه و طبق اعلام قبلي، سوپروايزرها و پرستاران بيمارستان در جلسه اي با حضور دكتر صارمي و دكتر دهخدائي شركت كردند. در اين جلسه كه در واقع جلسه هم انديشي به منظور ارتقاي سطح كيفي خدمات و هم چنين ارزيابي و ارائه راهكار قابل اجرا براي بهبود شرايط موجود بود، دكتر دهخدائي در ابتدا مواردي را در خصوص چگونگي ارتقاي كمي و كيفي خدمات بيمارستان ارائه كرد و افزود: «سرعت انتقال اطلاعات و پيشرفت همه جانبه در علوم مختلف آن قدر زياد است كه اگر مدت زمان كوتاهي از گذر زمان غافل شويم از قافله عقب خواهيم افتاد. در چنين شرايطي هركسي كه مي خواهد از قطار سريع السير زمان عقب نيفتد بايد به خود بيايد.» وي همچنين با تاكيد بر لزوم مسئوليت پذيري فردي و گروهي خطاب به سوپروايزرها و سرپرستاران گفت: «مسئولين بيمارستان در واقع مسئول همه ي بخش ها هستند. اين تفكر كه مسئول هر واحد تنها در قبال بخش خودش پاسخگو است تفكر اشتباهي است. ما هم چنان كه تمام قسمت هاي خانه ي شخصي مان را از آن خود مي دانيم بايد تمام بخش هاي بيمارستان را هم بخش خودمان بدانيم. هر چند اين به معني مداخله در كار همديگر نيست بلكه هدف از اين جمله تنها تاكيد بر پاسخگويي در قبال مراجعه كنندگان است.»
خانم گيتا محمد ظاهري مترون بيمارستان نيز با تاكيد بر اين موضوع گفتند: «واگذار كردن و ارجاع مراجعه كنندگان به مقام مافوق (دفتر پرستاري، مسئول فني و .... ) نشان دهنده ي عدم توانايي افراد در ايجاد ارتباط صحيح است. به اعتقاد من هر كدام از سرپرستاران كه مسئوليت بخش مشخصي را پذيرفته اند بايد توانايي حل مسئله و پاسخگويي به مراجعه كنندگان را داشته باشند و انتقال آنها به مقام بالاتر نوعي ضعف به شمار مي رود.» در ادامه دكتر صارمي نيز در سخناني با اشاره به نگرش كيفي محور مديران بيمارستان گفتند: «به تصميم مديران بيمارستان اعتماد كنيد بدانيد كه اتفاقاتي كه مي افتد همگي برپايه ي تفكر اعتلاي همه جانبه ي سازمان است و بدون شك منافع و رفاه پرسنل هم در آنها لحاظ مي شود.»
ايشان هم چنين با اشاره به عملكرد مناسب همكاران در بخش هاي مختلف گفتند: «راديولوژي در چند ماه گذشته تغييرات خوبي كرده است و اميدوارم در آينده بهتر هم بشود. البته اين تغييرات مثبت روز به روز در حوزه هاي مختلف و بخش هاي گوناگون از جمله اتاق عمل، زايشگاه ، بخش هاي بستري،  دفتر پرستاري و ... ديده مي شود. من از همه ي مسئولان انتظار دارم همكارانشان را به مسئوليت پذيري و انجام درست وظايف تشويق كنند زيرا در كار درمان و هر كار تيمي ديگري، عدم وظيفه شناسي يك نفر كل كار را زير سوال مي برد. در رابطه با كاهش چشمگير تاخير در اتاق عمل (زير 10 دقيقه) به وضوح اين كار تيمي خوب و پسنديده مشاهده مي شود.»
اين جلسه به مدت 2 ساعت و از ساعت 12:30 الي 14:30 در طبقه سوم آمفي تئاتر بيمارستان در جريان بود.