کلاس مراقبت از بارداری پرخطر برگزار شد

تاریخ 1396/03/31 زمان 17:37:58 بازدید 823

درصورتي كــه بارداري پر خطرباشــد مــادر باردار و كودك او به مراقبــت و پايش اختصاصي نيازمند ...


درصورتيكــه بارداري پر خطر باشــد مــادر باردار و كودك و به مراقبــت و پايش اختصاصي نيازمند مي باشند. گاهی بارداری پــر خطر در نتيجه يک حالت طبی به وجود می آيد كه پيش از بارداری وجود نداشته است. در ساير موارد، يک حالت طبی كه در ضمن بارداری برای مادر يا نوزاد ايجاد می شود سبب پر خطر شدن بارداری می گردد.

يكي از عوامــل اختصاصي كه در ايجــاد بارداري پر خطر نقش بســزائي دارد، بيماريهاي زمينه اي مادر مي باشــد كه خود به بخش هاي مختلفي تقســيم مي گــردد كه ا ز آن جمله مي تــوان به بيماری های مزمن، مانند ديابت، فشــار خون بالا، صرع، عفونتها ، بيماريهاي تيروئيدي و   بيماريهاي قلبي و همچنين ديستوشي شانه اشاره نمود. بارداری هايي، بارداری های پرخطر محســوب می شــوند كه شــرايط را برای مادر و كودك دشوار می كند اما با پيشــرفت علم پزشــكی می توان بيماری های مختلف را كنترل كرد تا مــادر دوره بارداری را با ســلامت كامل پشت ســر بگذارد. كلاس امروز به سخنراني سركار خانم دکتر سیدي مقدم با هدف آگاهی بيشــتر ماماهاي همراه و آشــنائي ايشان با مواردي است كه مي تواند در سلامت مادر و جنين و در نهايت زايمان موفق تاثيرگذار باشد