هنگام بروز بحران های کوچک و بزرگ چه کنیم؟

تاریخ 1396/03/31 زمان 17:31:55 بازدید 829

کلید کارآیــی و تولیــد محصول در هر ســازمانی مدیریــت اســت. برنامــه ریــزی، ســازماندهی ...


کلید کارآیــی و تولیــد محصول در هر ســازمانی مدیریــت اســت. برنامــه ریــزی، ســازماندهی، جهت  دهــی، هماهنگی و کنتــرل از عملکردهای مدیریت هستند؛ هر چند این عملکرد در طی بحران فراموش شده و سیســتم دچار هرج و مرج بیشتری نسبت به قبل از وجود حادثه شود. 5 حیطه مســئولیت دارند. مانند مدیران در بیش از منابع انسانی، مالی، مواد، حمایتی و منابع سیستمی که مدیریت در هر یک ازا ین منابع در قبل، حین وبعد از یک حادثه غیرمترقبه حیاتی است. مدیریت بحران علمی کاربردی اســت که به وسیله مشاهده سیســتماتیک بحران ها و تجزیه و  تحلیل آنها در جســتجوی یافتن ابزاری است که به وسیله انها بتوان از بروز بحران ها، پیشــگیری نموده و یا در صورت بروز، در خصــوص کاهش اثرات آن، آمادگی لازم، امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود. بــه طور کلی انواع بحران هــای معمول و مطرح دنیا بدین قرار می باشــند: زلزله، ســونامی، آتشفشان، طوفان، طغیان، شکافتن زمین، آتش سوزی طبیعی جنگل ها و بیشه ها، خشکسالی، بیماری های شایع، تصادفات عمده، شورش های اجتماعی، بحران های ناشی از جنگ. به طور خلاصــه باید گفت بحران بــه صورت بخش جدایی ناپذیــر و طبیعی حیات ســازمانها و جوامع امروز در آمده است. بحران ها دیگر ویژگی غیرعــادی، کمیاب و اتفاقی برای جامعه جهانی تلقی نمی شــوند. همه سازمانها هــر روز و هر لحظه تحت تاثیــر بحرانهای کوچک و بزرگ قرار دارند .بنابراین ســازمان ها باید پیوســته آمــاده رویارویی با بحرانها باشــند و برای پیشــگیری و کاستن تاثیر بحران ها بر سازمانهای خود  چاره اندیشی کنند. هدف، ســوق دادن هدفمند جریان پیشــرفت امور به روالی قابل کنترل، انتظار برگشــتن امور در اسرع  وقت به شرایط قبل از بحران است. مدیریت بحران ا ز ســه فاز کاملا مجزا تشــکیل می شود. نخســت پیش بینی و پیشــگیری، دوم برنامه ریزی و آموزش و سوم هدایت و کنترل است. در راســتای فاز دوم یعنی مدیریت بحران و آموزش به پرسنل که از حائز اهمیت ویژه ای است کلاسی به همین عنوان در محل ســالن اجتماعات بیمارستان صارم برگزار شد. ایــن کلاس که درا بتدای هفته جــاری به مدت یک ساعت از ساعت 13  تشــکیل شــد که با استقبال تعدادی از همکاران روبرو شد.