ارتباط موثر چگونه ارتباطی است؟

تاریخ 1396/03/24 زمان 16:33:03 بازدید 972

در بین گروه هاي بهداشتی گروهی که ارتباط مستقیم و طولانی با مددجو دارد همه ی پرسنل می باشد


 در بین گروه هاي بهداشتی گروهی که ارتباط مستقیم و طولانی با مددجو دارد همه ی پرسنل می باشد 

در علم پزشکی هم برقراري ارتباط بین پرسنل و بیمار هسته اساسی را تشکیل می دهد. این ارتباط از نوع حرفه اي بوده و بر اساس اعتماد و احترام متقابل بیان شده است.
ارتباطی که بین پرسنل و بیمار به وجود می آید به علت تشریک مساعی است که پرسنل و بیمار در جهت ارتقاي بالاترین سطح سلامت بیمارباهم برقرار می کنند. به منظور برقراري رابطه جهت کمک به بیمار، پرسنل باید با مهارتهاي ارتباطی که بدون آن ایجاد ارتباط غیر ممکن خواهد بود، آشنا باشند. و چون بیماران در گروه هاي مختلفی از نظر اعتقادي ، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي دارند در نتیجه باید زبان مشترك و قابل تفهیم براي هر دو گروه ارائه دهنده خدمات (پرسنل) و گیرنده خدمات ) بیمار(موجود باشد تا این ارتباط هر چه سریع تر انجام شود تابتوان در مدت کوتاهی به بالاترین نتیجه قابل انتظارکه همان ارائه مراقبت استاندارد و رضایتمندي هردو گروه می باشد دست یافت.
فن ارتباطات به عنوان یکی از مهارتهاي مهم حرفه های درمانی از طریق مطالعه و تمرین قابل کسب است. پرسنل به مقتضاي شغلشان به تبادل
اطلاعات با اشخاص مختلف پرداخته و روابط انسانی با بسیاري از افراد برقرار می کنند. اصول و 
تکنیک هاي ارتباط مؤثر باعث بهبود روابط ومحیط کلی تعاملات پرسنل شده و به آنها در رسیدن به استانداردهاي حقوقی، گروهی و کلینیکی در عمل کمک می کند. 
از طرفی نارسایی دربرقراري ارتباط مشکلات سختی را به دنبال خواهد داشت و باعث افزایش مسئولیت شده و اعتبار حرفه اي را مورد تهدید قرار می دهد.
در بسیاري از موقعیت ها در ارتباط بین فردي خطاهایی رخ می دهد که لزوم آشنایی با موازین پیشگیري از این موانع را حائز اهمیت می سازد. به همین دلیل شایسته است برنامه ریزان امور بهداشتی که مسئولیت تربیت نیروي انسانی شاغل در بخش خدمات مربوط به سلامتی (بهداشتی –درمانی) را برعهده دارند، در برنامه آموزش این گروه تاکید آموزشی کامل به عمل آورند تا کارکنان شاغل در خدمات مربوط به سلامتی قادرباشند ارتباط موثرتري با خدمت گیرندگان خود برقرار نمایند وهدف نهایی ارتقاء سلامتی جامعه را تحقق بخشند.
همچون سایر مهارتهاي درمانی، ارتباط نیازمند دانش تئوري و ارزش گذاري بر آن و عمل به آن است ، لذادر این مجموعه سعی شده هر چندمختصر ولی با تأکید بر اصول اولیه علم ارتباط همکاران را در رسیدن به این اهداف یاري نمود.
به منظور مرور این مباحث دروز کلاسی تحت عنوان ارتباط موثر با حضور تعدادی از پرسنل بخش های مختلف بیمارستان و با سخنرانی دکتر حاجتی برگزار شد. این کلاس در ادامه ی کلاسهای آموزشی ویژه پرسنل برگزار شد و هدف از آن ارتقاء توانمندی های ارتباطی پرسنل بود.