آموزش CPR را جدی بگیرید

تاریخ 1396/03/21 زمان 16:11:48 بازدید 631

احیاي قلبی ریوي در 40 تا 60 درصد وقفه هاي قلبی سبب بازگشت جریان خون و همودینامیک پایدار می گردد.


احیاي قلبی ریوي در 40 تا 60  درصد وقفه هاي قلبی سبب بازگشت جریان خون و همودینامیک پایدار می گردد.
در یک مطالعه ثابت شد که انجام عملیات احیاء ظرف مدت کمتر از چهار دقیقه از شروع ایست قلبی تنفسی باموفقیت و نجات جان بیماران همراه می باشد. در تمام این موارد، 
ثانیه ها می توانند شکل دهنده زندگی یا مرگ بیماران باشند. اگر احیاي قلبی تنفسی بلافاصله پس از ایست قلبی آغاز شود، نه تنها کارآیی سیستم عصبی، بلکه زندگی بیمارنیز حفظ می گردد. بهترین زمان براي نجات جان بیماري که دچار ایست قلبی-ریوي، مغزي شده است، 4 تا 6 دقیقه اول می باشد، زیرا پس از آن اگر هم بیمار زنده بماند به احتمال زیاد آسیب هاي زیاد و جبران ناپذیري براي او به جامی ماند. هدف اولیه احیاء قلبی- ریوي، مغزي یک مغز سالم و یک بیمار داراي عملکرد است.
از آنجا که فاصله زمانی بین تماس با مرکز اورژانس و رسیدن پرسنل پزشکی، اغلب بیش از 5 دقیقه طول می کشد، میزان بقاء بستگی به داشتن جمعیتی که در مورد CPR آموزش دیده اند، دارد. که طی تحقیقات انجام شده متاًسفانه تنها یک درصد افرادی که دچار ایست قلبی ریوي می شوند توسط اطرافیان احیاء می شوند.
با هر دقیقه تاًخیر در انجام احیاء 10درصد به احتمال مرگ بیمار افزوده می شود.
CPR چنانچه بلافاصله بعد از افتادن بیمار به علت ایست ناگهانی قلبی ریوي شروع شود، شانس زنده ماندن او 2 تا 3 برابر است. طی تحقیقات درصد زنده ماندن بیماران در صورت انجام سریع و صحیح این اقدامات 50 تا 75 درصد می باشد.
یکی از کلیدي ترین مسائل مربوط به احیاء، انجام درست و کامل اقدامات CPR است .
در كشورهاي پيشرفته كليه افراد اين مهارت را د رمقاطع مختلف كسب مي كنند و اهميت بالايي دارد.
پس با توجه اهميت موضوع بيمارستان صارم جهت كليه پرسنل اين دوره را به صورت متناوب برگزار  مي كند و با استفاده از مولاژ و تمرين اين مهارت را در كليه همكاران تقويت مي نمايد.
این کلاس با حضور سرکار خانم علی حسنی و در ادامه کلاسهای آموزشی کارکنان برگزار شد.