معاونتها

 

 

 

 

 

سركار خانم دكتر رويا فاتحي

مسئول فنی  صبح بیمارستان

                                                   

جناب آقاي دكتر داريوش آقاخاني

معاون درمان

 

-

معاون آموزشی

 

جناب آقاي دكتر يوسف شفقتي

معاون پژوهشی

 

جناب آقاي مهندس آرا نوشاديان

 

معاون فنی و مهندسی

جناب آقاي دكتر كامران آقاخاني

 

پزشک قانونی

جناب آقاي دكتر احمدي

پزشک مسئول ایمنی بیمار

           

سركار خانم رضايي

جانشين مترون

 

سركار خانم قاسم خواه

 

مسئول هماهنگی ایمنی بیمار

مسئول ايمني بيمار/ سوپروايزر باليني

 

مسئول دریافت گزارشات خطا/حادثه

سركار خانم جعفري

مسئول ایمنی کارکنان

 

جناب آقاي دكتر صارمي

مسئول رسیدگی به شکایات

 

سركار خانم رضايي

سوپروایزر کنترل عفونت

 

سركار خانم طاهري

 

سوپروایزر آموزشی

 
بازدید : 1825 نفر