مصرف گنادوتروپينها در دوران بارداري
تاریخ نگارش : یکشنبه 1395/3/23


 

 

 

 

در يك مطالعه مروري كه با همكاري هفت مركز دانشگاهي و تحقيقاتي در كشورهاي هلند، انگلستان، نيوزلند و مصر انجام شده است 42 كارآزمايي باليني و 9606 بيمار مورد بررسي قرار گرفته اند. هدف مطالعه مقايسه اثر بخشي گونادوتروپين نوتركيب (rFSH)  با سه نوع اصلي گونادوتروپين هاي ادراري موجود در بازار دارويي جهان (FSH-HPor HMG,Highly purified FSH  purifird FSH or FSH-P) در سيكل هاي درماني IVF و ICSI است كه در اين مطالعات به يافته هاي زير دست پيدا كردند:

 

1- مقايسه (rFSH) با گونادوتروپينهاي ادراري به طور جمعي ( FSH-HPor Highly purified FSH HMG, purifird FSH ot FSH-P ) نشان مي دهد كه:

 

** تفاوت آماري معني داري بين دو گروه از نظر ميزان تولد نوزاد زنده وجود ندارد.

** تفاوت آماري معني داري ميان دو گروه از ديدگاه احتمال بروز OHSS ديده نشده است.

 

2- مقايسه (rFSH) با هر كدام از گونادوتروپينهاي ادراري به طور مجزا نشان ميدهد كه:

 

** ميزان تولد نوزاد زنده در بيماراني كه از rFSH استفاده كرده اند از ديدگاه آماري كمتر از گروهي است كه HMG مصرف كرده اند.

** تفاوت آماري معني داري ميان ميزان تولد نوزاد زنده در مصرف كنندگان rFSH در مقايسه با FSH-P  و نيز در مصرف كنندگان rFSH در مقايسه با  FSH-HP وجود ندارد.

 

بنابراين در كل مي توان گفت، انتخاب گونادوتروپين براي بيماران بايد بر مبناي دسترسي، تسهيلات و قيمت آن انجام شود و تفاوت معني داري ميان اثر بخشي باليني و نيز ايمني اين گروه  از داروها وجود ندارد.

بازدید : 484 نفر